Nieuwsbrief | juli 2018

Nieuwsbrief | juli 2018

Nieuwe statuten BHTD | Werkgroepen van start | Delft aardgasvrij

Tijd voor de digitale nieuwsbrief van juli 2018 vanuit het bestuur van de BHTD. Er is weer het nodige te melden vanuit onze Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft.

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de goedkeuring van de nieuwe statuten tijdens de extra algemene ledenvergadering. Verder aandacht voor de lancering van vier werkgroepen met vrijwilligers en het gemeentelijke project Delft aardgasvrij.

Klik hier om deze nieuwsbrief te openen

Groen licht voor onze nieuwe koers

Groen licht voor onze nieuwe koers

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 juni hebben de aanwezige leden van de BHTD groen licht gegeven voor de nieuwe koers die de BHTD gaat varen. Er werd unaniem ingestemd met de herziene statuten en het herziene huishoudelijk reglement. Nadat deze stukken bij de notaris zijn gedeponeerd zal onze vereniging officieel verder gaan als Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft. Een vereniging voor huiseigenaren én huurders uit de wijk Tanthof. We waren dan ook blij om te zien dat er tijdens deze vergadering ook een aantal huurders aanwezig waren! Lees meer >>>

Chilipad 1: verlenging beslistermijn bomenkap en -verplaatsing

Chilipad 1: verlenging beslistermijn bomenkap en -verplaatsing

Tijdens het politiek café van de BHTD op 14 maart toonden bewoners hun zorgen omtrent de gevolgen van de bouwplannen aan het Chilipad 1. Met name de gevolgen voor de groene omgeving werd ingebracht bij de discussie met de politici. Zij gaven aan niet te weten of compensatie voor bomenkap via herbeplanting in de wijk zal worden gecompenseerd. Herbeplanting zou dus mogelijk ook elders in Delft kunnen plaatsvinden. De BHTD vindt het belangrijk dat het groene karakter van Tanthof bij het realiseren van bouwprojecten in de wijk gehandhaafd blijft. Lees meer >>>

Nieuwsbrief | April 2018

Nieuwsbrief | April 2018

Kortingsregeling CV onderhoud | Penningmeester gezocht

Tijd voor de digitale nieuwsbrief van april 2018 vanuit het bestuur van de BHTD. Er is weer het nodige te melden vanuit onze Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft.

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de kortingsregeling CV onderhoud en een vacature voor een penningmeester. Daarnaast ook een terugblik op het politiek café van 14 maart en een vooraankondiging van een extra ledenvergadering.

Tot slot verwijzen wij in onze nieuwsbrief ook naar een aantal interessante artikelen van de afgelopen maand die te vinden zijn op onze website.

Klik hier om deze nieuwsbrief te openen

Oproep werkgroep: herijking kortingsregeling CV onderhoud

Oproep werkgroep: herijking kortingsregeling CV onderhoud

De kortingsregeling op CV onderhoud is aan vervanging toe.

Wilt u meedenken over een vernieuwde opzet van deze korting?

Meld u dan nú aan!

Op dit moment heeft de BHTD een kortingsregeling op onderhoudscontracten voor CV-ketels met Feenstra en Eneco. Voor beide partijen geldt dat de huidige kortingsregeling eindigt per 31 december 2018. Wij willen graag met een groepje vrijwilligers aan de slag gaan om een nieuwe, uniforme regeling op te zetten die op 1 januari 2019 kan ingaan. Daarbij staat de vorm van de korting ter discussie, maar ook de manier waarop de korting kan worden verkregen.

Als u hierover wilt meedenken in een werkgroepje de komende maanden dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen aan info@bhtd.nl onder vermelding van uw naam, adres en contactgegevens. Zet er ook even bij dat het om de werkgroep “korting CV-onderhoud” gaat. Wij zien uw aanmelding heel graag verschijnen! Lees meer >>>

Penningmeester gezocht (m/v)

Penningmeester gezocht (m/v)

Het bestuur van de BHTD is per 1 januari 2019 op zoek naar een enthousiaste nieuwe penningmeester.

Na vele jaren trouwe dienst, wil onze huidige penningmeester het stokje graag overdragen.

Wilt u vanaf 2019 op de centjes van onze vereniging passen? Meld u dan nú aan als nieuw bestuurslid in de rol van penningmeester!

Voor meer informatie en aanmelden kunt u een mail sturen aan: penningmeester@bhtd.nl onder vermelding van uw naam, adres en contactgegevens.

Overheid.nl – Over uw buurt

Overheid.nl – Over uw buurt

Evenement bij u om de hoek? Afvalwater in de sloot?
Boom weg in uw straat? Windmolens in uw buurt?

Zó weet je ervan!

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van verleende omgevingsvergunningen, bouwbesluiten, bestemmingsplannen en meer interessante informatie over de wijk Tanthof dan kunt u zich aanmelden via de volgende officiële website:

https://overuwbuurt.overheid.nl

U kunt kiezen voor een e-mail service of de handige app downloaden die de overheid hiervoor heeft gemaakt. Zo mist u nooit een besluit van de gemeente, de provincie of de rijksoverheid. Ook terugzoeken van in het verleden genomen besluiten behoort tot de mogelijkheden.

Bent u het oneens met een besluit van de overheid? Richt uw klacht dan in eerste instantie rechtstreeks bij de betreffende instantie. U kunt ons als BHTD natuurlijk altijd informeren over wat er speelt en wij zullen dan bekijken of en zo ja welke rol wij dan in die situatie kunnen spelen. Lees meer >>>

BuitenBeter App

BuitenBeter App

Losliggende stoeptegels, lantaarnpalen die niet werken, zwerfvuil op straat, groenstroken die niet onderhouden zijn, een obstakel op de weg…? Lees meer >>>

Succesvol en informatief Politiek Café Tanthof 2018

Succesvol en informatief Politiek Café Tanthof 2018

Meer dan 100 wijkbewoners stellen vragen aan 10 politieke partijen

Woensdagavond 14 maart, exact een week voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, werd in wijkcentrum De Hofstee door de BHTD een zeer geslaagd politiek café georganiseerd. Aansluitend aan de jaarvergadering van onze vereniging vond dit succesvolle evenement plaats. Alle Delftse politieke partijen waren aanwezig om vragen te beantwoorden uit de zeer goed gevulde zaal met ruim 100 Tanthof-bewoners. Zij konden hun mening geven over allerlei onderwerpen die in onze wijk Tanthof spelen. De basis voor de onderwerpen van deze avond werd door de gespreksleider gehaald uit de wijkenquête die momenteel op onze website in te vullen is. Lees meer >>>

Politiek Café Tanthof zit vol!

Politiek Café Tanthof zit vol!

Er is ontzettend veel belangstelling voor ons Politiek Café Tanthof op woensdag 14 maart in wijkcentrum De Hofstee. Voor iedereen die zich nog niet heeft aangemeld hebben wij helaas slecht nieuws: de zaal zit helemaal vol en u kunt zich niet meer aanmelden!

Delftse politici nemen de uitdaging aan

Leefbaarheid in Tanthof onder de loep

De Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan met nieuw elan en een nieuwe naam.

Op onze website bhtd.nl kunnen inwoners van Tanthof via een enquête aangeven wat zij vinden van het wonen in Tanthof Oost en West. Samen vertegenwoordigen zij een vijfde van het totale inwoneraantal van Delft. Lees meer >>>