Januari 2023: Blog voorzitter | Aankondiging ALV | Bestuursleden gezocht

Januari 2023: Blog voorzitter | Aankondiging ALV | Bestuursleden gezocht
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief januari 2023
‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van dinsdag ‍06 juni 2023 ‍.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


BHTD Nieuwjaarsreceptie 2023

Van de voorzitter (januari 2023)

In de publicaties van de BHTD gaat het vaak over concrete voorbeelden van ontwikkelingen of problemen op het gebied van wonen, voorzieningen, leefbaarheid en groen in bepaalde delen van Tanthof. Recent confronteerde de media ons in twee artikelen met twee problemen, die een grote impact op onze wijk hebben of in de toekomst kunnen hebben en die tot op heden vanuit de BHTD nog weinig aandacht hebben gekregen, uitgezonderd in de context van de artikelen over de Vogelbuurt-West.

Wateroverlast in Delft


In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 bracht het AD een artikel over de wateroverlast in Delft, waar extreme hoeveelheden neerslag als gevolg van klimaatverandering om verschillende redenen (hoog grondwaterpeil, overbelast riool, verstening, verstopte verbindingen  en de aanwezigheid van zeeklei) moeilijk afgevoerd kunnen worden. Het gevolg is ondergelopen kelders en kruipruimten, enorme plassen op straat. In een ander artikel werd vanuit het hoogheemraadschap beaamd dat wateroverlast als gevolg van extreme regenbuien een blijvend probleem lijkt te zijn. Tanthof ligt onder de zeespiegel, dus ik kreeg er beelden bij. Vanuit het hoogheemraadschap wordt gewezen op maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen. Naast het verminderen van de verstening (minder tegels in de tuin) is het zelf opvangen van regenwater door de goten te koppelen aan regentonnen, groene daken die water vasthouden of in de tuin door middel van infiltratiekratten of andere waterbuffer (vijver) een meer structurele aanpak van het probleem. Het aanschaffen van zandzakken kan in incidentele situaties helpend zijn. Duidelijk is dat overheden als gemeente en waterschap ondanks hun inspanningen om een antwoord te vinden op veranderende omstandigheden het niet meer alleen afkunnen. Woningbouwcorporaties en huiseigenaren (met benedenwoningen) zullen ook zelf aan de bak moeten.

Armoede in Delft


In de ‘Krant op zondag’ stond een artikel over de armoede in Delft, die boven het landelijk gemiddelde ligt. 8,6 procent van de huishoudens heeft te maken met een inkomen onder de armoedegrens (landelijk: 6,8 procent. Het aantal kinderen in Delft dat woont in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens ligt nog hoger (9,6 procent). Binnen Delft hebben 6,7 procent van de huishoudens problematische schulden, waarbij de wijken Tanthof-Oost (8,6 procent) en Tanthof-West (7,9 procent) op respectievelijk de twee en vierde plaats staan. Dit betekent dat er achter bij benadering 575 huisdeuren in Tanthof sprake is van geldproblemen. Geldproblemen hebben in veel gevallen een verlammend effect op participatie, waardoor eenzaamheid op de loer ligt en ook kinderen begrensd kunnen raken in hun activiteiten. Met name door toename van de energieprijzen zijn aanzienlijk meer Delftenaren afhankelijk geworden van de pakketten van de Voedselbank (de aanvraag is met 30 procent toegenomen). De gemeente en meerdere organisaties zetten zich in om schulden van huishoudens te saneren en om de thuisadministratie (overzicht op de financiën) van Delftenaren op orde te krijgen, maar dat is niet altijd genoeg. Herinneren jullie nog dat liedje van Leen Jongewaard met als pakkend refrein ‘We benne op de wereld om elkaar te helpen….. niet waar?’ Vaak denken we dat die 575 huisdeuren aan de andere kant van de wijk zijn te vinden en niet in de eigen straat. In veel gevallen zal deze gedachte niet juist zijn. Iedereen kan door een opeenstapeling van pech in het leven in de financiële problemen, dus het kan ook je buren treffen. Misschien kan je helpen om mensen uit hun isolement te halen. Soms met een luisterend oor, soms op een andere wijze, een wijze die bij je past. Op 27 januari om 16.00 uur vindt er in OPEN (de bieb in het centrum) een Delfts stadsdebat plaats over armoede in de stad. Je hoeft je niet aan te melden om deel te kunnen nemen. De toegang is gratis.

Woonvisie 2030


Een week terug bracht de ‘Krant op zondag’ op de voorpagina een paginavullend artikel over wonen. De aanleiding was een brief van de gezamenlijke bewonersbelangenverenigingen aan de politiek om bewoners te betrekken bij de plaatselijke woonvisie 2030. Zojuist kwam de uitnodiging van de wethouder binnen om in februari met elkaar in gesprek te gaan. Vanzelfsprekend zal de BHTD bij dit gesprek aanwezig zijn en we hopen op de oprichting van een ‘platform wonen’, alwaar de gemeente en de stad met regelmaat met elkaar in gesprekken kunnen over wonen en voorzieningen.

Tot slot


Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de BHTD waren ongeveer vijftig leden en genodigden aanwezig. Het kan zijn, dat u er niet bij was. In dat geval wens ik u een gezond, gelukkig en goed 2023 toe met veel woonplezier in Tanthof.

William van Treuren
voorzitter
w.van.treuren@bhtd.nl


Aankondiging ALV en oproep nieuwe bestuursleden


Op donderdag 6 april houdt de BHTD haar Algemene Ledenvergadering (ALV), waarop in het eerste deel van de bijeenkomst zoals dat hoort de jaarverslagen, de begroting voor 2023 en het verslag van de kascommissie worden besproken. Daarnaast vindt er een verkiezing van nieuwe bestuursleden plaats.

Oproep nieuwe bestuursleden


Bij de huidige ambities van het bestuur is er absoluut aanvulling nodig, omdat gedurende het afgelopen jaar John van Agthoven en Marco Haring hun bestuurslidmaatschap om gezondheidsredenen hebben neergelegd en Alfred Boot reeds vorig jaar had aangekondigd te gaan stoppen na zich ongeveer vijftien jaar bestuurlijk te hebben ingezet voor de BHTD.

Kortom, de BHTD is op zoek naar twee of drie nieuwe bestuursleden, die geïnteresseerd zijn in het kritisch volgen en beïnvloeden van nieuwe ontwikkelingen in de wijk, graag met wijkbewoners in gesprek gaan om hun verhalen over de leefbaarheid en hun woonwensen aan te horen en hen aan te moedigen in hun leefomgeving te participeren, zich te laten horen, en om na te denken over hoe we het ledenvoordeel verder kunnen uitbouwen en nieuwe door de wijk gewenste activiteiten (soms samen met anderen) kunnen (helpen) organiseren. De wijk is het waard en de wijkbewoners zijn het zeker waard! Heb je belangstelling of wil je meer informatie, neem dan vooral contact op met William van Treuren via w.van.treuren@bhtd.nl of telefonisch 06-18755896.

Uitnodiging en stukken ALV


In de tweede helft van februari ontvangen de leden de uitnodiging, agenda en stukken voor de ALV van 6 april. We hopen dan ook de namen van de kandidaat-bestuursleden te presenteren. Naast de verplichte onderdelen van een jaarvergadering hoopt het bestuur de leden bij te praten over actuele ontwikkelingen in de wijk en is daarbij nieuwsgierig naar de mening van de leden.

Voor het inhoudelijk deel na de pauze vragen we aan de gezamenlijke projectgroep van Natuurlijk Delfland en BHTD, die aan de slag is met plannen om in het Abtswoudsepark de biodiversiteit te vergroten hun plannen te ontvouwen. Voor de jaarvergadering van 2020 bestond reeds het plan om het themadeel te wijden aan het groene karakter van Tanthof, maar de gestelde beperkingen om elkaar in groepsverband te mogen ontmoeten gooiden destijds roet in het eten.

Na afloop van het thematische deel van de jaarvergadering nemen we voor wie wil nog even de tijd om gezellig na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.


‍Laatste nieuws van onze website

Afsluiting Amazoneweg van 15 mei tot 2 juni

Vanaf maandag 15 mei t/m vrijdag 2 juni is de Amazoneweg naast de Victoriatunnel voor drie weken volledig afgesloten (zie het oranje vlak). De Amazoneweg is hierdoor van beide kanten doodlopend. Tijdens deze afsluiting legt aannemer Denys de warmteleidingen in de gegraven sleuf. Als de leidingen eenmaal...

Lees verder

Bewonersavonden Delftse woonvisie op 15 en 22 mei

De gemeente, de bewonersverenigingen (waaronder de BHTD) en TOP Delft organiseren samen op maandag 15 mei tussen 19.30 en 21.30 uur in de Vierhovenkerk in de Obrechtstraat 50 (Buitenhof) en op maandag 22 mei wederom tussen 19.30 en 21.30 uur in Immanuelkerk aan de Schoemakerstraat 1 (Wippolder) stadsgesprekken...

Lees verder

Terugblik op de straathoekbijeenkomst van 1 mei

Op maandag 1 mei tussen 18.30 en 20.00 uur organiseerden de BHTD en de studenten van D.S.C. een straathoekbijeenkomst bij het Kreekrugpad om met door middel van flyers uitgenodigde buurtgenoten in gesprek te gaan over het lustrumfeest dat de studenten opnieuw in het leegstaande kantoorpand aan de Tanthofdreef...

Lees verder

1 mei: Straathoekbijeenkomst Lustrum DSC

In de komende zomer wordt aan de Tanthofdreef 3 een Lustrumfeest gevierd door het Delftsch Studenten Corps (DSC). Deze week is door het DSC bij direct omwonenden een brief in de bus gedaan met een uitnodiging voor een straathoekbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt maandag 1 mei plaats van 18.30 -...

Lees verder

Afsluiting fietstunnel Victoriapad 24 tot en met 26 april 2023

Van maandag 24 april tot en met woensdag 26 april kan er geen gebruik worden gemaakt van de fietstunnel aan het Victoriapad, die het fietspad langs het wijkcentrum verbindt met de fietspaden in Voorhof en Buitenhof aan weerszijden van de Beatrixlaan.


De reden van de afsluiting is dat er werkzaamheden...

Lees verder

Van de voorzitter (maart 2023)

Op 21 maart is het startprogramma ‘ Samen maken wij West’ van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) voor Delft-West gepresenteerd tijdens een informele avond, waarbij instellingen, organisaties en bewoners door hun handtekening te plaatsen hun betrokkenheid bij de verbetering...

Lees verder

Schatgraven in ‘Koe in de wijk’ en de geschiedenis van Tanthof

Bewoners, die graag een wandeling maken in de groene ruimte achter Tanthof-West, zullen zich misschien weleens hebben afgevraagd waarnaar die man met zijn metaaldetector en zijn schep toch op zoek is in het met klaphekken afgeschermde gebied, dat ook wel ‘Koe in de wijk’ wordt genoemd.

Als je...

Lees verder

Meepraten over de woonvisie 2030 voor de stad, voor de wijk

In de vorige nieuwsbrief stond te lezen dat de wethouder van wonen in februari positief had gereageerd op een verzoek van de gezamenlijke bewonersverenigingen om mee te praten over de woonvisie voor Delft in 2030. Eerder had de ‘Delft op zondag’ op de voorpagina een paginavullend artikel over dit...

Lees verder

In afwachting van nieuwbouw scholen Tanthof

Eind februari heeft de BHTD een gesprek gevoerd met de gemeente over nieuwbouw voor de scholen in Tanthof. De aanleiding voor het gesprek was een bericht over de huisvesting per augustus van het Mercurius College, een nieuwe school voor voortgezet onderwijs, in de tijdelijke schoollocatie aan het...

Lees verder

Voortgang aanleg warmtetransportleiding bij Tanthof

In augustus vorig jaar plaatste de BHTD het bericht dat de aanleg van de warmtetransportleiding langs Tanthof vertraagd werd, omdat de buizen nodig waren om in de Eemshaven een LNG-installatie aan te leggen vanwege problemen met de levering van gas als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In het bericht...

Lees verder

BHTD dient zienswijze in tegen uitbreiding Rotterdam-The Hague Airport

Op de website van de BHTD zijn sinds de zomer van vorig jaar meerdere artikelen en een poll geplaatst met betrekking tot overlast van het vliegverkeer vanuit Rotterdam.

Uit de poll bleek wel dat er wijkbewoners zijn die vaak overlast ervaren, maar eigenlijk werd de BHTD vooral overtuigd door de aanhoudende...

Lees verder

Uitreiking BHTD participatieprijs 2023

Iedereen die aanwezig was op de nieuwjaarsbijeenkomst van de BHTD op 5 januari jongstleden, heeft de participatiebokaal van de BHTD kunnen bewonderen. Dat gold helaas niet voor de winnares van deze bokaal, Noor Hogeweg, die vanwege zieke gezinsleden niet aanwezig kon zijn.

Pas op 14 maart is het...

Lees verder

Kritisch zijn bij keuze voor leverancier van zonnepanelen

Tijdens een van de inloopmomenten van de BHTD kwam een bewoonster uit Tanthof-Oost langs met een verhaal over een nare ervaring met een installateur van zonnepanelen.

De bewoonster had een webinar van de gemeente Delft gevolgd, waarin een naam van een landelijke leverancier van zonnepanelen werd...

Lees verder

Zaterdag 4 maart: boswachter spreekuur in het Abtswoudsebos

Op zaterdag 4 maart staat tussen 10.00 en 15.00 uur de informatiewagen van Staatsbosbeheer bij de zes ’staken’ in het natuurgebied achter Tanthof-West. Een aantal jaren terug werd tot verbijstering van veel gebruikers van het wandelgebied achter Tanthof-West een perceel met een tiental hoge bomen...


Lees verder

Rotterdam Airport wil ondanks overlast en milieuschade fors uitbreiden!

Rotterdam The Hague Airport moet dit jaar volgens het zogenaamde Luchthaven Besluit een nieuwe vergunning aanvragen. Echter, er zijn nog een aantal stappen te gaan voor de vergunning kan worden afgegeven. Uiteindelijk beslist de Minister van Infrastructuur en Waterstaat hierover.

In de aanloop naar...

Lees verder

Van de voorzitter (januari 2023)

In de publicaties van de BHTD gaat het vaak over concrete voorbeelden van ontwikkelingen of problemen op het gebied van wonen, voorzieningen, leefbaarheid en groen in bepaalde delen van Tanthof. Recent confronteerde de media ons in twee artikelen met twee problemen, die een grote impact op onze wijk...

Lees verder

Bevordering biodiversiteit Abtswoudsepark

In de werkgroep 'wonen, voorzieningen, groen, verkeer, water, welzijn en zorg' van de BHTD is het idee geboren om het mooie Abtswoudsepark wat ligt tussen de wijkdelen Tanthof West en Tanthof Oost, nog aantrekkelijker te maken voor mens, dier en plant. Het is een uniek stukje natuur in onze wijk wat...

Lees verder

Plan vernieuwing publieke ruimte Vogelbuurt-West klaar

Een schoolvoorbeeld van bewonersparticipatie


Na de tweede bewonersavond van 20 oktober over het plan voor de aanleg van een nieuwe riolering en vergroening van de publieke ruimte zijn nog zestig reacties ontvangen, die door de gemeente voor zover mogelijk zijn verwerkt in een uiteindelijk...

Lees verder

Kleurkeurmaaien: over het nieuwe maaibeleid in Delft

Vanuit bewoners was de BHTD eerder kritiek ter ore gekomen over het maaien in de wijk rond boomspiegels en van bermen, zeg maar het groen dat niet de rol van gazon vervult. Daarnaast waren er in de werkgroep groen van de BHTD zorgen geuit vanwege het overwoekeren door riet van de begroeiing aan de rand...

Lees verder

Vliegtuigoverlast boven Tanthof?

In juli publiceerde de BHTD een informatief artikel over het vliegtuigverkeer in de omgeving van Rotterdam-The Hague Airport vanwege de toename van het vliegverkeer als gevolg van  verplaatste vakantievluchten van Schiphol. De BHTD verbaasde zich er daarna over dat we nauwelijks klachten van bewoners...

Lees verder

Aankomende activiteiten

Spreekuur / Wijkcontactpunt 02-23


Datum: woensdag, 8 februari 2023 11: 00 - 13:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 02-23


Datum: donderdag, 9 februari 2023 20: 00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Abonnement wijzigen voor deze nieuwsbrief

 

Copyright © 2023 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden