Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

December 2023: Zitbankjes in de wijk | Vergroenen en Verduurzamen | Van de voorzitter

December 2023: Zitbankjes in de wijk | Vergroenen en Verduurzamen | Van de voorzitter
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief december 2023 

Bekijk online

‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD).

Verschijningsdatum: Maandag ‍December 18 2023 ‍

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


Save the date: Nieuwjaarsreceptie 2024

‍Traditiegetrouw luiden wij ook in januari weer graag het nieuwe jaar met u in!


Wanneer: vrijdag 12 januari van 16.00 - 18.00 uur

Locatie: Wijkcentrum De Hofstee

 

Save the date: Nieuwjaarsreceptie 2024

 

Alle leden ontvangen binnenkort een uitnodiging

 

Houd de datum en tijdstip alvast gereserveerd in uw agenda!


Meer zitbankjes in de wijk. Waar dan?

Dat is nu precies de vraag die de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) aan de bezoekers van onze website wil stellen.


Zowel uit de opbrengsten van de enquêtes, als tijdens gesprekken in de wijk, verneemt de BHTD met regelmaat terug dat bewoners meer zitbanken in de wijk wensen naast de reeds aanwezige bankjes bij speelplaatsen, in het park en bij haltes van bus en tram. De redenen kunnen verschillen. De meeste mensen geven aan behoefte te hebben aan bankjes als ontmoetingsplaats. Daarnaast kunnen bankjes een rol vervullen als rustplaats voor wijkbewoners die minder goed ter been zijn. Vanuit de uithoeken van de wijk kan het een flinke wandeling zijn naar de twee wijkwinkelcentra, de gezondheidscentra of het wijkcentrum. Een bankje als tussenhalte kan dan welkom zijn.


Het goede nieuws is dat de BHTD half november in gesprek is geweest met de gemeente over het bijplaatsen van bankjes in en om de wijk. Zoals bekend is de werkwijze van de BHTD gericht op het meedoen van wijkbewoners, dus wordt de vraag op welke plekken extra zitbanken zouden moeten komen aan de bezoekers van onze website voorgelegd.


Iedereen die een plek voor ogen heeft waar een nieuwe zitbank een welkome aanvulling zou kunnen zijn, wordt gevraagd de gewenste plek en de reden ervan aan de BHTD door te geven via info@bhtd.nl . Of voor wie geen computer gebruikt de wens telefonisch door te geven via 06-18755896. Nieuwe bankjes zullen naar verwachting niet in de buurt van woningen worden geplaatst, of op plaatsen waar de sociale controle ontbreekt. Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat bijgeplaatste bankjes tot overlast leiden.


De BHTD heeft op veler verzoek ook gevraagd om langs de wandelpaden in het groengebied achter Tanthof-West minstens één bankje bij te plaatsen voor wandelaars op het meer zuidelijk gelegen voetpad tussen het Sint Maartensrechtpad en Abtswoude. Daarnaast is tegelijkertijd het plaatsen van een watertappunt in dit gebied voor de hardlopers, fietsers en wie verder een slok water wil nemen aan de orde gesteld. Na het gesprek bij de gemeente bleek dat zowel het plaatsen van een bankje als het realiseren van een watertappunt aan Staatsbosbeheer moet worden voorgelegd, omdat zij de beheerder van het groengebied ten zuiden van Tanthof is. Als je dit bericht leest, heeft het gesprek tussen bestuursleden van de BHTD en Staatsbosbeheer plaatsgevonden. Tijdens het bewonerscafé van 18 december in de Hofstee wordt verteld wat het gesprek met Staatsbosbeheer heeft opgeleverd. Het Abtswoudsebos is reeds voorzien van bankjes en ook langs het Sint Maartensrechtpad, het fietspad, zijn meerdere picknickbanken te vinden.


Met dit initiatief hoopt de BHTD een bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk te leveren. Meer gezelligheid als gevolg van spontane ontmoetingen in de omgeving van nieuwe zitbanken helpt mee aan de saamhorigheid in Tanthof.Informatiemarkt vergroenen en verduurzamen 2023

‍Van de voorzitter (december 2023)

William van Treuren
Het jaar is alweer bijna voorbij en wat betreft de BHTD gebeurt dat in het laatste kwartaal van het jaar niet ongemerkt.

Op zaterdag 4 november organiseerden we een informatiemarkt over het vergroenen en verduurzamen van Tanthof onder de titel ‘Een groene buurt en een energiezuinig huis. Hoe doe je dat?’ met vele standhouders met een ‘groene’ of een ‘energie’-achtergrond. Leuk was dat er vanuit zowel het westelijk als het oostelijk deel van onze wijk bewonersgroepen aanwezig waren, die presentaties gaven over hoe ze in hun buurt aan vergroening werken. Groenkracht exposeerde voor de laatste keer hun tentoonstelling ‘NATUURLIJK SAMEN’, die eerder in het stadskantoor en in OPEN te zien was geweest.

Bewonerscafé Tanthof: 18 december


Op maandag 18 december tussen 19.00 en 20.30 uur organiseert de BHTD in samenwerking met Wij West voor de eerste keer een bewonerscafé, waarin de ontmoeting, het gesprek met andere wijkbewoners, voorop staat. Tijdens het bewonerscafé zullen de BHTD en Wij West gedurende elk een kwartiertje de ontwikkelingen in de wijk aandacht even, maar ook vragen stellen aan de aanwezigen wat nodig is om Tanthof leefbaar te houden en wat bewoners hierbij zouden kunnen betekenen. Alle bewoners van Tanthof zijn van harte uitgenodigd om langs te komen voor een kop koffie en een lekkernij. Het zou leuk zijn, als iedereen die komt, zijn buurman en/of buurvrouw meeneemt. In het weekend van 9 en 10 december zal de BHTD in beide wijkwinkelcentra flyeren en op centrale plekken in de wijk worden posters opgehangen. Het is de bedoeling elke twee maanden een bewonerscafé te organiseren.

Bewonerscafé Tanthof: februari 2024


Tijdens het bewonerscafé van februari 2024 nodigen we de projectleider van de nieuwbouw voor de basisscholen in Tanthof uit om te komen vertellen, wanneer er volgens de plannen van nu wordt gestart met slopen van de schoolgebouwen van de Waterhof en de Bonte Paul aan de Angolastraat en daarna het realiseren van nieuwbouw op dezelfde plek en ook wat op dit moment de plannen zijn voor het verwezenlijken van nieuwbouw voor de openbare basisschool SpringWijs in Tanthof-Oost.

Einde inloopmomenten in De Hofstee


In 2024 stop ik met de maandelijkse inloopmomenten in ‘De Hofstee’ op de woensdag. De gesprekken met wijkbewoners waren zonder meer waardevol, maar het kwam ook regelmatig voor, dat er niemand langskwam. Het blijft mogelijk om in gesprek te gaan of een probleem in de wijk aan ons voor te leggen. Gewoon een berichtje sturen via info@bhtd.nl en we gaan samen op zoek naar een oplossing. De komst van de tweemaandelijkse bewonerscafés maakt het ook gemakkelijker om elkaar te ontmoeten.

Vrijwilligersdag 2023


Op 7 december was het vrijwilligersdag. Dit jaar is de BHTD gestart met het aandacht schenken aan ‘onze’ vrijwilligers op deze dag, omdat zij als lid van de werkgroepen ‘Wonen, voorzieningen, groen, verkeer, water, welzijn en zorg’, ‘duurzaamheidheid en energie’ en ‘communicatie’ een belangrijke rol spelen bij het inhoud geven aan het in samenwerking met de wijkbewoners en in onze wijk actieve organisaties richting geven aan sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in Tanthof.

Derde editie 'TeGekTanthof'


Kort voor het verschijnen van deze nieuwsbrief is de derde editie van de wijkkrant ‘TeGekTanthof’ verschenen. De BHTD is met twee bestuursleden vertegenwoordigd in de redactie van de wijkkrant. Een aantal artikelen uit deze nieuwsbrief is eerder verschenen in de wijkkrant, omdat ze ook relevant zijn voor bewoners die geen lid zijn van de BHTD. De lezer zal merken dat de artikelen overigens zelden of nooit volledig overeenkomen.

Subsidieaanvraag project 'BuurtSaam' ingediend


In de vorige ‘Van de voorzitter’ in de nieuwsbrief van september stond een uitgebreid verhaal over ‘BuurtSaam’. Op dit moment ligt het projectplan “Gezond en wel thuis’ met een pilot ‘BuurtSaam’ in Tanthof ter subsidiëring voor bij zorgverzekeraar DSW. De subsidie is nodig om een projectcoördinator aan te stellen, die wonen en zorg in de breedste zin des woords bij elkaar moet gaan brengen in onze wijk, waar op 1 januari dit jaar precies drieduizend van de iets meer dan veertienduizend inwoners 65 jaar of ouder zijn en voor wie zorg op een bepaald moment een belangrijke rol in hun leven gaat spelen. Overigens gaat dit project niet alleen over senioren, maar in principe iedereen die in lichte of zwaardere mate zorg nodig heeft bij het zelfstandig blijven wonen in de wijk. Het doel is de zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren, waarbij ook buren of vrijwilligers namens informele zorgorganisaties een rol van betekenis kunnen spelen. Zodra er groen licht is gegeven voor ‘BuurtSaam’ volgt er meer informatie over wat er staat te gebeuren. Het doel van ‘BuurtSaam’ is helder, maar de invulling absoluut niet, omdat ‘BuurtSaam’ nog nergens in Nederland is opgestart. We kunnen er in samenwerking met thuiszorgorganisatie Careyn en andere organisaties invulling op maat aan gaan geven. Niet omdat het moet, maar omdat het nodig is om de zorg op langere termijn aan iedereen in de wijk, die zorg nodig heeft, te kunnen blijven bieden.

Reactie op onze zienswijze bij 'Woonvisie 2023-2028'


Eind augustus lieten we weten dat de BHTD een zienswijze heeft ingediend bij de door het College voorgestelde ‘Woonvisie 2023-2028’. Inmiddels heeft het College op onze zienswijze gereageerd, alvorens de Woonvisie ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. In haar reactie geeft het College aan vrijwel alle gemaakte opmerkingen aan de Wijktafel Tanthof te willen bespreken met de wijkbewoners. Slechts bij het verzoek van de BHTD om onderzoek te doen naar de toekomstige woonwensen van senioren geeft het College aan dit niet te willen doen en naar we begrijpen uit andere informatiebronnen te willen experimenteren met verschillende woonvormen. Omdat de BHTD het wel slim lijkt om te inventariseren hoeveel senioren bereid zijn hun huidige woning te willen verruilen voor een woning op maat en hoe het wonen op maat er dan per senior uit zou moeten zien, heeft de BHTD nu een beroep gedaan op City Deal Kennis Maken, waarbij studenten van de TU en de hogescholen de woonbehoefte van de senioren in Tanthof zouden kunnen onderzoeken. Op welke termijn zo’n onderzoek mogelijk is, is nog onbekend. Zodra de BHTD nieuws heeft, laten we het weten. Het is overigens voor alle duidelijkheid niet zo, dat er momenteel veel plannen bestaan voor het bouwen van seniorenwoningen op korte termijn, maar het zou zeker wenselijk zijn als de echte woonbehoefte wordt meegenomen bij het maken van plannen.

Tot slot


De feestdagen staan voor de deur. Namens het bestuur van de BHTD wens ik jullie fijne feestdagen toe,  een veilige jaarwisseling en een mooi en gezond 2024. Voordat het zover is, hoop ik jullie op 18 december bij het eerste bewonerscafé te zien. Op vrijdag 12 januari tussen 16.00 en 18.00 uur hopen we samen met de leden een toost uit te brengen op 2024. Tot dan!

William van Treuren
voorzitter BHTD


Aankomende activiteiten

Bewonerscafé Tanthof

Op maandag 18 december om 19.00 uur vindt het eerste bewonerscafé van Tanthof plaats.


Wat gaan we doen?


Er wordt informatie gegeven over de laatste ontwikkelingen in de wijk vanuit de BHTD en er wordt aan de bewoners gevraagd wat tijdens het tweede bewonerscafé ter sprake moeten komen.


Vanuit Wij West’ wordt verteld dat er gewerkt gaat worden aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk en de bewoners worden uitgenodigd aan te geven wat nodig is.


En er is ook volop tijd om elkaar te ontmoeten en gezellig in gesprek te gaan onder het genot van een kop koffie of thee met een lekkernij van een ondernemer uit de wijk.


Voor wie: de bewoners van Tanthof


Datum 18 december | 19:00 - 20:30
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Nieuwjaarsreceptie 2024

Voor alle leden en speciale genodigden van de BHTD organiseren wij een nieuwjaarsreceptie. Een ieder die uitgenodigd is ontvangt hiervoor per e-mail een bericht. Geen uitnodiging gekregen, maar tóch lid van de BHTD of trouwe (samenwerking)partner van onze vereniging? U kunt zich in dat geval op deze pagina alsnog aanmelden!

Datum 12 januari 2024 | 16:00 - 18:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee
Evenement site https://www.bhtd.nl/wp-content/uploads/2023/12/BHTD-NJR-2024.png

‍Laatste nieuws van onze website

Van de voorzitter (december 2023)


Het jaar is alweer bijna voorbij en wat betreft de BHTD gebeurt dat in het laatste kwartaal van het jaar niet ongemerkt.

Op zaterdag 4 november organiseerden we een informatiemarkt over het vergroenen en verduurzamen van Tanthof onder de titel ‘Een groene buurt en een energiezuinig huis. Hoe doe je dat?’ met vele standhouders met een ‘groene’ of een ‘energie’-achtergrond. Leuk was dat er vanuit zowel het westelijk als het oostelijk deel van onze wijk bewonersgroepen aanwezig waren,...

Lees verder

Interview met wijkregisseur Wladimir Lesuis
Interviewreeks ‘Werkzaam ten behoeve van de publieke zaak in Tanthof’ (deel 1)


Vertel eens wie je bent en hoe je wijkregisseur bent geworden?


Mijn naam is Wladimir Lesuis. Ik ben circa 1,5 jaar werkzaam voor de gemeente Delft en in april 2023 kreeg ik de keuze om de wijkregie Tanthof onderdeel te maken van mijn pakket. Dit heb ik met beide handen aangepakt.
Want het leuke aan wijkregie is dat het een zeer dynamische en sociale functie is waarbij ik, al fietsend door de...


Lees verder

Verslag informatiemarkt en presentaties 4 november 2023


'Een groene buurt en een energiezuinig huis? Hoe doe je dat?'


Op 4 november organiseerde de BHTD een informatiemarkt over vergroenen en verduurzamen. Wijkcentrum de Hofstee stroomde in de ochtend vol met standhouders, sprekers en heel veel wijkbewoners. Er was veel belangstelling voor de presentaties over de energietransitie en het energiezuinig maken van je huis. De stands op de informatiemarkt werden druk bezocht.

Alles bij elkaar kijkt de BHTD tevreden terug op deze dag. De bijeenkomst...

Lees verder

Bewonerscafé Tanthof 18 december 2023


Op maandag 18 december om 19.00 uur vindt het eerste bewonerscafé van Tanthof plaats.


Wat gaan we doen?


Er wordt informatie gegeven over de laatste ontwikkelingen in de wijk vanuit de BHTD en er wordt aan de bewoners gevraagd wat tijdens het tweede bewonerscafé ter sprake moeten komen.


Vanuit ‘Wij West’ wordt verteld dat er gewerkt gaat worden aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk en de bewoners worden uitgenodigd aan te geven wat nodig is.


En er is ook volop...


Lees verder

Meer zitbankjes in de wijk. Waar dan?


Dat is nu precies de vraag die de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) aan de bezoekers van onze website wil stellen.


Zowel uit de opbrengsten van de enquêtes, als tijdens gesprekken in de wijk, verneemt de BHTD met regelmaat terug dat bewoners meer zitbanken in de wijk wensen naast de reeds aanwezige bankjes bij speelplaatsen, in het park en bij haltes van bus en tram. De redenen kunnen verschillen. De meeste mensen geven aan behoefte te hebben aan bankjes als ontmoetingsplaats. Daarnaast...


Lees verder

Uitschrijven | Abonnement wijzigen

 

Copyright © 2023 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden