Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

December 2023: Zitbankjes in de wijk | Vergroenen en Verduurzamen | Van de voorzitter

December 2023: Zitbankjes in de wijk | Vergroenen en Verduurzamen | Van de voorzitter
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief december 2023 

Bekijk online

‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD).

Verschijningsdatum: Maandag ‍17 Juni 2024 ‍

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


Save the date: Nieuwjaarsreceptie 2024

‍Traditiegetrouw luiden wij ook in januari weer graag het nieuwe jaar met u in!


Wanneer: vrijdag 12 januari van 16.00 - 18.00 uur

Locatie: Wijkcentrum De Hofstee

 

Save the date: Nieuwjaarsreceptie 2024

 

Alle leden ontvangen binnenkort een uitnodiging

 

Houd de datum en tijdstip alvast gereserveerd in uw agenda!


Meer zitbankjes in de wijk. Waar dan?

Dat is nu precies de vraag die de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) aan de bezoekers van onze website wil stellen.


Zowel uit de opbrengsten van de enquêtes, als tijdens gesprekken in de wijk, verneemt de BHTD met regelmaat terug dat bewoners meer zitbanken in de wijk wensen naast de reeds aanwezige bankjes bij speelplaatsen, in het park en bij haltes van bus en tram. De redenen kunnen verschillen. De meeste mensen geven aan behoefte te hebben aan bankjes als ontmoetingsplaats. Daarnaast kunnen bankjes een rol vervullen als rustplaats voor wijkbewoners die minder goed ter been zijn. Vanuit de uithoeken van de wijk kan het een flinke wandeling zijn naar de twee wijkwinkelcentra, de gezondheidscentra of het wijkcentrum. Een bankje als tussenhalte kan dan welkom zijn.


Het goede nieuws is dat de BHTD half november in gesprek is geweest met de gemeente over het bijplaatsen van bankjes in en om de wijk. Zoals bekend is de werkwijze van de BHTD gericht op het meedoen van wijkbewoners, dus wordt de vraag op welke plekken extra zitbanken zouden moeten komen aan de bezoekers van onze website voorgelegd.


Iedereen die een plek voor ogen heeft waar een nieuwe zitbank een welkome aanvulling zou kunnen zijn, wordt gevraagd de gewenste plek en de reden ervan aan de BHTD door te geven via info@bhtd.nl . Of voor wie geen computer gebruikt de wens telefonisch door te geven via 06-18755896. Nieuwe bankjes zullen naar verwachting niet in de buurt van woningen worden geplaatst, of op plaatsen waar de sociale controle ontbreekt. Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat bijgeplaatste bankjes tot overlast leiden.


De BHTD heeft op veler verzoek ook gevraagd om langs de wandelpaden in het groengebied achter Tanthof-West minstens één bankje bij te plaatsen voor wandelaars op het meer zuidelijk gelegen voetpad tussen het Sint Maartensrechtpad en Abtswoude. Daarnaast is tegelijkertijd het plaatsen van een watertappunt in dit gebied voor de hardlopers, fietsers en wie verder een slok water wil nemen aan de orde gesteld. Na het gesprek bij de gemeente bleek dat zowel het plaatsen van een bankje als het realiseren van een watertappunt aan Staatsbosbeheer moet worden voorgelegd, omdat zij de beheerder van het groengebied ten zuiden van Tanthof is. Als je dit bericht leest, heeft het gesprek tussen bestuursleden van de BHTD en Staatsbosbeheer plaatsgevonden. Tijdens het bewonerscafé van 18 december in de Hofstee wordt verteld wat het gesprek met Staatsbosbeheer heeft opgeleverd. Het Abtswoudsebos is reeds voorzien van bankjes en ook langs het Sint Maartensrechtpad, het fietspad, zijn meerdere picknickbanken te vinden.


Met dit initiatief hoopt de BHTD een bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk te leveren. Meer gezelligheid als gevolg van spontane ontmoetingen in de omgeving van nieuwe zitbanken helpt mee aan de saamhorigheid in Tanthof.Informatiemarkt vergroenen en verduurzamen 2023

‍Van de voorzitter (december 2023)

William van Treuren
Het jaar is alweer bijna voorbij en wat betreft de BHTD gebeurt dat in het laatste kwartaal van het jaar niet ongemerkt.

Op zaterdag 4 november organiseerden we een informatiemarkt over het vergroenen en verduurzamen van Tanthof onder de titel ‘Een groene buurt en een energiezuinig huis. Hoe doe je dat?’ met vele standhouders met een ‘groene’ of een ‘energie’-achtergrond. Leuk was dat er vanuit zowel het westelijk als het oostelijk deel van onze wijk bewonersgroepen aanwezig waren, die presentaties gaven over hoe ze in hun buurt aan vergroening werken. Groenkracht exposeerde voor de laatste keer hun tentoonstelling ‘NATUURLIJK SAMEN’, die eerder in het stadskantoor en in OPEN te zien was geweest.

Bewonerscafé Tanthof: 18 december


Op maandag 18 december tussen 19.00 en 20.30 uur organiseert de BHTD in samenwerking met Wij West voor de eerste keer een bewonerscafé, waarin de ontmoeting, het gesprek met andere wijkbewoners, voorop staat. Tijdens het bewonerscafé zullen de BHTD en Wij West gedurende elk een kwartiertje de ontwikkelingen in de wijk aandacht even, maar ook vragen stellen aan de aanwezigen wat nodig is om Tanthof leefbaar te houden en wat bewoners hierbij zouden kunnen betekenen. Alle bewoners van Tanthof zijn van harte uitgenodigd om langs te komen voor een kop koffie en een lekkernij. Het zou leuk zijn, als iedereen die komt, zijn buurman en/of buurvrouw meeneemt. In het weekend van 9 en 10 december zal de BHTD in beide wijkwinkelcentra flyeren en op centrale plekken in de wijk worden posters opgehangen. Het is de bedoeling elke twee maanden een bewonerscafé te organiseren.

Bewonerscafé Tanthof: februari 2024


Tijdens het bewonerscafé van februari 2024 nodigen we de projectleider van de nieuwbouw voor de basisscholen in Tanthof uit om te komen vertellen, wanneer er volgens de plannen van nu wordt gestart met slopen van de schoolgebouwen van de Waterhof en de Bonte Paul aan de Angolastraat en daarna het realiseren van nieuwbouw op dezelfde plek en ook wat op dit moment de plannen zijn voor het verwezenlijken van nieuwbouw voor de openbare basisschool SpringWijs in Tanthof-Oost.

Einde inloopmomenten in De Hofstee


In 2024 stop ik met de maandelijkse inloopmomenten in ‘De Hofstee’ op de woensdag. De gesprekken met wijkbewoners waren zonder meer waardevol, maar het kwam ook regelmatig voor, dat er niemand langskwam. Het blijft mogelijk om in gesprek te gaan of een probleem in de wijk aan ons voor te leggen. Gewoon een berichtje sturen via info@bhtd.nl en we gaan samen op zoek naar een oplossing. De komst van de tweemaandelijkse bewonerscafés maakt het ook gemakkelijker om elkaar te ontmoeten.

Vrijwilligersdag 2023


Op 7 december was het vrijwilligersdag. Dit jaar is de BHTD gestart met het aandacht schenken aan ‘onze’ vrijwilligers op deze dag, omdat zij als lid van de werkgroepen ‘Wonen, voorzieningen, groen, verkeer, water, welzijn en zorg’, ‘duurzaamheidheid en energie’ en ‘communicatie’ een belangrijke rol spelen bij het inhoud geven aan het in samenwerking met de wijkbewoners en in onze wijk actieve organisaties richting geven aan sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in Tanthof.

Derde editie 'TeGekTanthof'


Kort voor het verschijnen van deze nieuwsbrief is de derde editie van de wijkkrant ‘TeGekTanthof’ verschenen. De BHTD is met twee bestuursleden vertegenwoordigd in de redactie van de wijkkrant. Een aantal artikelen uit deze nieuwsbrief is eerder verschenen in de wijkkrant, omdat ze ook relevant zijn voor bewoners die geen lid zijn van de BHTD. De lezer zal merken dat de artikelen overigens zelden of nooit volledig overeenkomen.

Subsidieaanvraag project 'BuurtSaam' ingediend


In de vorige ‘Van de voorzitter’ in de nieuwsbrief van september stond een uitgebreid verhaal over ‘BuurtSaam’. Op dit moment ligt het projectplan “Gezond en wel thuis’ met een pilot ‘BuurtSaam’ in Tanthof ter subsidiëring voor bij zorgverzekeraar DSW. De subsidie is nodig om een projectcoördinator aan te stellen, die wonen en zorg in de breedste zin des woords bij elkaar moet gaan brengen in onze wijk, waar op 1 januari dit jaar precies drieduizend van de iets meer dan veertienduizend inwoners 65 jaar of ouder zijn en voor wie zorg op een bepaald moment een belangrijke rol in hun leven gaat spelen. Overigens gaat dit project niet alleen over senioren, maar in principe iedereen die in lichte of zwaardere mate zorg nodig heeft bij het zelfstandig blijven wonen in de wijk. Het doel is de zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren, waarbij ook buren of vrijwilligers namens informele zorgorganisaties een rol van betekenis kunnen spelen. Zodra er groen licht is gegeven voor ‘BuurtSaam’ volgt er meer informatie over wat er staat te gebeuren. Het doel van ‘BuurtSaam’ is helder, maar de invulling absoluut niet, omdat ‘BuurtSaam’ nog nergens in Nederland is opgestart. We kunnen er in samenwerking met thuiszorgorganisatie Careyn en andere organisaties invulling op maat aan gaan geven. Niet omdat het moet, maar omdat het nodig is om de zorg op langere termijn aan iedereen in de wijk, die zorg nodig heeft, te kunnen blijven bieden.

Reactie op onze zienswijze bij 'Woonvisie 2023-2028'


Eind augustus lieten we weten dat de BHTD een zienswijze heeft ingediend bij de door het College voorgestelde ‘Woonvisie 2023-2028’. Inmiddels heeft het College op onze zienswijze gereageerd, alvorens de Woonvisie ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. In haar reactie geeft het College aan vrijwel alle gemaakte opmerkingen aan de Wijktafel Tanthof te willen bespreken met de wijkbewoners. Slechts bij het verzoek van de BHTD om onderzoek te doen naar de toekomstige woonwensen van senioren geeft het College aan dit niet te willen doen en naar we begrijpen uit andere informatiebronnen te willen experimenteren met verschillende woonvormen. Omdat de BHTD het wel slim lijkt om te inventariseren hoeveel senioren bereid zijn hun huidige woning te willen verruilen voor een woning op maat en hoe het wonen op maat er dan per senior uit zou moeten zien, heeft de BHTD nu een beroep gedaan op City Deal Kennis Maken, waarbij studenten van de TU en de hogescholen de woonbehoefte van de senioren in Tanthof zouden kunnen onderzoeken. Op welke termijn zo’n onderzoek mogelijk is, is nog onbekend. Zodra de BHTD nieuws heeft, laten we het weten. Het is overigens voor alle duidelijkheid niet zo, dat er momenteel veel plannen bestaan voor het bouwen van seniorenwoningen op korte termijn, maar het zou zeker wenselijk zijn als de echte woonbehoefte wordt meegenomen bij het maken van plannen.

Tot slot


De feestdagen staan voor de deur. Namens het bestuur van de BHTD wens ik jullie fijne feestdagen toe,  een veilige jaarwisseling en een mooi en gezond 2024. Voordat het zover is, hoop ik jullie op 18 december bij het eerste bewonerscafé te zien. Op vrijdag 12 januari tussen 16.00 en 18.00 uur hopen we samen met de leden een toost uit te brengen op 2024. Tot dan!

William van Treuren
voorzitter BHTD


Aankomende activiteiten

Bewonerscafé Tanthof

Op maandag 18 december om 19.00 uur vindt het eerste bewonerscafé van Tanthof plaats.


Wat gaan we doen?


Er wordt informatie gegeven over de laatste ontwikkelingen in de wijk vanuit de BHTD en er wordt aan de bewoners gevraagd wat tijdens het tweede bewonerscafé ter sprake moeten komen.


Vanuit Wij West’ wordt verteld dat er gewerkt gaat worden aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk en de bewoners worden uitgenodigd aan te geven wat nodig is.


En er is ook volop tijd om elkaar te ontmoeten en gezellig in gesprek te gaan onder het genot van een kop koffie of thee met een lekkernij van een ondernemer uit de wijk.


Voor wie: de bewoners van Tanthof


Datum 18 december 2023 | 19:00 - 20:30
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Nieuwjaarsreceptie 2024

Voor alle leden en speciale genodigden van de BHTD organiseren wij een nieuwjaarsreceptie. Een ieder die uitgenodigd is ontvangt hiervoor per e-mail een bericht. Geen uitnodiging gekregen, maar tóch lid van de BHTD of trouwe (samenwerking)partner van onze vereniging? U kunt zich in dat geval op deze pagina alsnog aanmelden!

Datum 12 januari | 16:00 - 18:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee
Evenement site https://www.bhtd.nl/wp-content/uploads/2023/12/BHTD-NJR-2024.png

‍Laatste nieuws van onze website

Van de voorzitter (maart 2024)


Vanaf het moment dat het bestuur besloot van de BHTD een netwerkorganisatie te maken nam het aantal organisaties waarmee de BHTD contact onderhield razendsnel toe. Daarmee werd het voor de BHTD gemakkelijker om informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de wijk te verkrijgen en klinkt het geluid van de BHTD op meer plekken door. De BHTD onderhoudt goede contacten met de vertegenwoordigers van de organisaties en wordt als partner gezien. Dat kan te maken hebben met de actieve opstelling vanuit...

Lees verder

Voorbeeldwoningen Tanthof gezocht voor algemeen advies


Mijn CV ketel is aan vervanging toe. Wat nu???


Vanaf 1 januari 2026 mag je geen nieuwe CV ketel meer plaatsen.  De vraag is wat je het beste kunt doen als je CV ketel 10 jaar oud en aan vervanging toe is. Om bewoners hierin op weg te helpen heeft de BHTD aan de gemeente Delft gevraagd om een algemeen advies op te stellen voor het energiezuiniger maken van de meest voorkomende woningen in Tanthof.

De gemeente Delft is op dit verzoek in gegaan. Ze heeft het Regionale Energieloket...

Lees verder

Een zadenbibliotheek in Tanthof!


Sinds 2023 is Zadenbibliotheek Delfland voor biologische, zaadvaste zaden actief in de regio Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer. De bibliotheek is in 2022 opgericht en wordt gerund door vrijwilligsters uit de regio, waarvan de initiatiefneemster in Tanthof woont. Samen met filiaalhouders en moestuinclubs in de regio wordt gebouwd aan een gezonde collectie zaden. Van de planten hieruit kan weer nieuw zaad gewonnen worden waar in onze regio mee verder getuinierd kan worden. Zo hebben we elk jaar gratis...

Lees verder

Vijf nieuwe zitbanken in Tanthof


Tijdens het eerste bewonerscafé, maar ook in de wijkkrant is een oproep verschenen om aan te geven op welke plekken in de wijk het plaatsen van een zitbank een functie zou kunnen hebben. De BHTD heeft hiertoe het initiatief genomen, omdat in de vierjaarlijkse enquête onder haar ruim duizend leden deze wens regelmatig werd genoemd.

We zijn verheugd dat de gemeente vijf extra zitbanken gaat bijplaatsen op de plekken die door bezoekers van het eerste bewonerscafé Tanthof zijn aangegeven.

Hieronder...

Lees verder

Interview met boa: Amal Ismail


Dit interview is onderdeel van een reeks interviews met professionals werkzaam voor de publieke zaak in Tanthof.

Deze keer een interview met de bijzonder opsporingsambtenaar (boa): Amal Ismail
Vertel eens wie je bent en waarom je boa bent geworden?
Ik ben Amal en ik ben 33 jaar oud. Na mijn middelbare school heb ik de opleiding sociaal maatschappelijk dienstverlening afgerond. Omdat de zorg uiteindelijk toch niets voor mij bleek te zijn, heb ik een aantal jaar...

Lees verder

Groenontwikkeling in Tanthof valt in het water


Een dramatische kop boven dit korte artikel, die vooral letterlijk genomen moet worden. Zowel Staatsbosbeheer als Warmtelinq hebben laten weten, dat voorgenomen werkzaamheden worden uitgesteld vanwege de te natte en onbegaanbare ondergrond op dit moment.

Bij Warmtelinq gaat de melding over het werk maken van de groencompensatie ten westen en ten noorden van Tanthof-West. Het gaat daarbij om de aanleg van een wandelpad en een paddenpoel langs het Kenenburgpad (fietspad), waar overigens al wel...

Lees verder

Geluidshinder Rotterdam The Hague Airport (RTHA)


De Vereniging BTV-Rotterdam Airport; Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport zet zich in om de geluidshinder van vliegtuigen rondom Rotterdam Airport te verminderen. De Commissie Regionaal Overleg Rotterdam Airport en provincie Zuid-Holland vindt dat RTHA de overlast van vliegtuigen moet reduceren. Dit heeft geleid tot het instellen van een werkgroep hinderbeperking. Er is echter weinig gedaan om de overlast te verminderen.  Per huishouden registreert de DCMR nu één melding per vlucht....

Lees verder

Seniorenweb Delft


[advertentie]


SeniorWeb Leercentrum Delft. Een begrip in de stad. Veel mensen weten ons te vinden. U nog niet? U bent welkom voor vragen, voor hulp of voor informatie bij onze inloopspreekuren “De Digitale Huiskamer” in DOK, Centrale Bibliotheek aan het Vesteplein in Delft. Elke 2de dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur en de 4de zaterdag van de maand van 13.00 – 15.00 uur. Werken programma’s, apps niet meer, kunt u de opgeslagen foto’s niet meer vinden? Breng het digitaal...

Lees verder

Terugblik op het tweede bewonerscafé Tanthof


Op 19 februari vond het tweede bewonerscafé plaats. Bijna vijftig wijkbewoners waren naar De Hofstee gekomen om kennis te maken met de wijkregisseur, meer te vernemen over de nieuwbouw voor de scholen, welke ontwikkelingen in de wijk spelen en te ontdekken welke lekkernijen uit de wijk er voor de aanwezigen op de bar zouden staan. De lekkernijen waren ditmaal verrukkelijke cakes van Zus & Zoet, sinds kort gevestigd in winkelcentrum ‘De Dashof’.

Resultaten


Het bewonerscafé startte...

Lees verder

Uitnodiging Bewonerscafé Tanthof 19 februari 2024


Op maandag 19 februari om 19.30 uur vindt het tweede bewonerscafé van Tanthof plaats.

Wat gaan we doen?

Zoals tijdens het eerste bewonerscafé is aangekondigd heeft de BHTD de gemeente uitgenodigd om informatie te komen geven over wanneer de nieuwbouw voor de basisscholen in Tanthof op hun huidige plekken gaat plaatsvinden. De gemeente heeft haar komst bij het opstellen van deze uitnodiging nog niet bevestigd. Als de gemeente niet verschijnt, dan gaat de BHTD met de bewoners in gesprek...

Lees verder

Van de voorzitter (februari 2024)


Over hoe de zeggenschap over deelname aan het project BuurtSaam niet bij het gemeentebestuur, maar bij het zorgkantoor van DSW terechtkwam en wat daar vreemd aan is!


In de laatste nieuwsbrieven schreef ik geregeld een berichtje over dat de BHTD door LSABewoners was uitgenodigd om deel te nemen aan een pilot BuurtSaam, een project gericht op een levensloopbestendige buurt waar het goed oud worden is met een woonzorgvisie. Een sociale, gezonde en seniorvriendelijke leefomgeving.

BHTD...


Lees verder

Interview met de wijkagenten van Tanthof


Terwijl ik het Bikoplein oversteek op zoek naar de politiepost aan de Ghanastraat 2 staat Remy al buiten voor de deur en zwaait me breed lachend toe. Een ferme handdruk volgt en binnen wacht een warm welkom met koffie. Lisette schuift ook aan. Ze hecht aan goed contact met en informatievoorziening aan de wijkbewoners; beiden maken graag tijd vrij voor dit gesprek.

Remy is 36 uur per week actief en Lisette 27 uur. Beiden geven aan veelal los van elkaar op pad te gaan maar wel hetzelfde pakket...

Lees verder

Hoe denkt Tanthof over verkeersveiligheid?


In de werkgroep ‘wonen, voorzieningen, groen, verkeer, water, zorg en welzijn’ van de BHTD staat de verkeersveiligheid al langer op de agenda. Aanvankelijk lag hierbij de focus op Abtswoude, de doorgaande weg tussen Delft en Schiedam, die Tanthof opdeelt in een oostelijk en westelijk deel.Abtswoude en de snelheid op de uitvalswegen van Tanthof


De BHTD heeft meerdere pogingen gedaan om van het Delftse deel van Abtswoude een fietsstraat te maken, waarop de auto te gast is. Dat is...


Lees verder

Warmtelinq: werkzaamheden Tanthof naderen hun einde


Op 21 maart 2021 informeerde de BHTD voor het eerst haar leden, dat er een gesprek met de Gasunie had plaatsgevonden over het project Warmtelinq om zicht te krijgen wat het doel van Warmtelinq is en welke gevolgen de aanleg van Warmtelinq zou hebben voor de bewoners van met name Tanthof-West. Gehinderd door de beperkingen van de maatregelen om COVID te beteugelen heeft het nog tot 23 mei 2022 geduurd voordat de BHTD en Warmtelinq gezamenlijk een informatiemarkt in wijkcentrum ‘De Hofstee’ konden...


Lees verder

Extra bankjes en een openbaar watertappunt in de wijk


Behalve in de nieuwsbrief van de BHTD zijn ook in de vorige uitgave van de wijkkrant Te Gek Tanthof en tijdens het eerste bewonerscafé van Tanthof in december oproepen gedaan om met suggesties te komen, waar in de wijk nog bankjes ontbreken. Deze actie heeft de BHTD niet zelf verzonnen, maar is een uitkomst van onze vierjaarlijkse enquête onder de leden en ook tijdens de inkoopmomenten van de BHTD in wijkcentrum ‘De Hofstee’ kreeg de BHTD meermaals de vraag naar het bijplaatsen van zitbankjes...

Lees verder

Inloopavond over uitbreiding bosareaal Abtswoudse Bos


Staatsbosbeheer organiseert op maandag 5 februari een inloopavond over uitbreiding bosareaal Abtswoudse Bos en onderhoud rietmoerassen achter Tanthof-West


Deze week ontving de BHTD bericht van Staatsbosbeheer, dat er aanstaande maandag 5 februari tussen 19.00 en 21.00 uur in de gele zaal van wijkcentrum ‘De Hofstee’ een inloopavond wordt georganiseerd om de bewoners van Tanthof informatie te verstrekken over het in de komende maanden aanplanten van nieuw bos op verschillende plekken...


Lees verder

Activiteitenprogramma Wijkcentrum De Hofstee


Een vraag die ik steeds weer terug hoor komen is wat er te doen is in wijkcentrum de Hofstee.  Bij het bewonerscafé werd hier ook weer naar gevraagd. Toen besloot ik maar eens op onderzoek uit te gaan. Op het prikbord, in de vitrine met de barricadeletters, de flyers achter het raam naast de ingang. Het is een heuse speurtocht om alle informatie te verzamelen. Er waren helaas een aantal mailadressen die niet meer klopten. Maar al gauw leverde mijn vraag om vermeld te mogen worden in het activiteitenoverzicht...

Lees verder

Praatplaat Bewonerscafé Tanthof 18-12-2023


 

Getekend verslag van het bewonerscafé Tanthof op 18 december 2023
Gemaakt door: Petra de Graaf-Swalue, oftewel 'Peetmade'

Lees verder

Van de voorzitter (december 2023)


Het jaar is alweer bijna voorbij en wat betreft de BHTD gebeurt dat in het laatste kwartaal van het jaar niet ongemerkt.

Op zaterdag 4 november organiseerden we een informatiemarkt over het vergroenen en verduurzamen van Tanthof onder de titel ‘Een groene buurt en een energiezuinig huis. Hoe doe je dat?’ met vele standhouders met een ‘groene’ of een ‘energie’-achtergrond. Leuk was dat er vanuit zowel het westelijk als het oostelijk deel van onze wijk bewonersgroepen aanwezig waren,...

Lees verder

Interview met wijkregisseur Wladimir Lesuis
Interviewreeks ‘Werkzaam ten behoeve van de publieke zaak in Tanthof’ (deel 1)


Vertel eens wie je bent en hoe je wijkregisseur bent geworden?


Mijn naam is Wladimir Lesuis. Ik ben circa 1,5 jaar werkzaam voor de gemeente Delft en in april 2023 kreeg ik de keuze om de wijkregie Tanthof onderdeel te maken van mijn pakket. Dit heb ik met beide handen aangepakt.
Want het leuke aan wijkregie is dat het een zeer dynamische en sociale functie is waarbij ik, al fietsend door de...


Lees verder

Uitschrijven | Abonnement wijzigen

 

Copyright © 2023 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden