Mei 2022: Ledenvoordeel | Even voorstellen | In het zonnetje | Blog van de voorzitter

Mei 2022: Ledenvoordeel | Even voorstellen | In het zonnetje | Blog van de voorzitter
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief november ‍2022
‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van dinsdag ‍29 november 2022 .

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


BHTD ledenvoordelen nog aantrekkelijker!

‍Goed nieuws voor u. Als BHTD-lid krijgt u op vertoon van uw digitale ledenpas bij tal van regionale leveranciers korting. Korting bij uw CV-onderhoud, drukwerk, woninginrichting e.d.. De komende periode gaan we deze ledenvoordelen nog verder uitbreiden. Daarnaast komen er met regelmaat acties van onze leveranciers. Kennismakingsacties met nieuwe producten of diensten, actiekortingen, hamsteracties, bonussen en ga zo maar door. Houd daar om onze website nauwlettend in de gaten Ledenvoordeel - BHTD

 

Op dit moment kunt u al bij de volgende partners terecht voor aantrekkelijke kortingen en prijsafspraken:

Allround Installatietechniek
ALL interieur
Florali Creations
Loodgietersbedrijf W.A. Kuijpers

Even voorstellen
Delft voor Elkaar

Even voorstellen….


Lina Balah - Delft voor ElkaarMijn naam is Lina Balah. Ik werk sinds kort als sociaal werker samenlevingsopbouw bij Delft voor Elkaar in de wijk Tanthof. Een functie die ook wel bekend staat als opbouwwerker. Ik ondersteun bewoners die iets willen of missen in hun straat of buurt. Hierbij betrek ik (maatschappelijke) organisaties en instellingen die iets kunnen betekenen om zo samen wensen van bewoners tot uitvoering te brengen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een buurtactiviteit of buurtvoorziening, burenhulp of meer groen in de straat. Maar ook wensen op het gebied van wonen, financiën, sociale contacten, gezondheid, werk en vrijetijd. Uitgangspunt is altijd samenwerking en dat het nuttig is voor bewoners. Heb jij een idee voor je straat of buurt? Wil je iets of mis je iets?  Ik denk graag mee en waar nodig zorg ik voor passende ondersteuning. Daarnaast ben ik betrokken bij de werkgroep Biko Boeit aan de Bikolaan dat een onderdeel is van vangnet in de wijk.

Ik ben de verschillende buurten in Tanthof nog aan het ontdekken, dus je kunt me ook met regelmaat op straat tegenkomen. Herken je me? Trek me dan aan mijn mouw, bij wijze van spreken dan. Ik wil graag kennismaken.

Ik ben ook bereikbaar via de telefoon en app 0618681701 of mail l.balah@participedelft.nu.
Elke woensdag van 9.30 tot 10.30 uur heb ik een inloopspreekuur aan de Ghanastraat 2.


In het zonnetje
Stichting Welbevinden Delft

‍De BHTD heeft besloten om in de nieuwsbrief met enige regelmaat mensen of organisaties in het zonnetje te zetten, die zich verdienstelijk maken voor de wijk Tanthof en haar bewoners.

 

De eerste keuze van de BHTD is gevallen op een nog jonge stichting, die na een bestaan van iets meer dan jaar haar waarde voor de wijk al heeft bewezen en voor veel jongeren in de wijk niet meer weg te denken is. Bedoeld wordt de stichting “Welbevinden Delft’ met Patrick en Vanessa Verbaan als vaste gezichten van de non-profit stichting, die zich inzet voor het welbevinden van tieners van 10 tot 16 jaar, jongeren van 17 tot 26 jaar, senioren 65+ en andere kwetsbare doelgroepen. De stichting wil het welbevinden bevorderen door activiteiten, ontmoeting, ontspanning en empowerment, waarbij het uitgaan van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en eigen initiatief, alsmede weerbaarheid wordt gestimuleerd. De stichting zet zich daarbij ook in voor wijkgerichte sociaal en maatschappelijk betrokken activiteiten en projecten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten.

 

Het zijn mooie woorden en papier is geduldig, maar het opvallende aan de stichting Welbevinden Delft is dat zij op zichtbare wijze hun doelen weten na te streven vanuit hun jeugdhonk ‘De Border’. Zo is de stichting van plan een dagelijks activiteitenprogramma voor de verschillende doelgroepen op te zetten. Dat lukt op dit moment nog niet helemaal, maar wel vaak genoeg om jongeren waarvoor voorheen te weinig activiteiten in de wijk voor handen waren nu een eigen plek in de wijk te geven, waar ze betekenisvolle en ontspannende activiteiten kunnen ondernemen.

 

In de meivakantie heeft de stichting Welbevinden Delft in de week van 2 mei dagelijks activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden in de wijk, waarbij het welbevinden werd gestimuleerd.

 

Voor een (beeld-)verslag kijk op www.stichtingwelbevindendelft.nl

 

Een opvallende activiteit vond op woensdag 4 mei in de middag plaats. Er was een reuze stormbaan in de voetbalkooi naast ‘De Border’ geplaatst en dat viel op. De jeugd ging druk aan de slag met klimmen en klauteren en dronk tussen de bedrijven door limonade. Wijkbewoners kwamen op de levendigheid af en kregen koffie en thee aangeboden. Er werden op deze middag zo’n 200 tot 250 bezoekers geteld. Dat mag toch een groot succes genoemd worden!

 

De inzet op het vergroten van het welbevinden in Tanthof is de stichting vlot gelukt en goed zichtbaar. Daar hebben de wijkbewoners baat bij en is derhalve voor de BHTD reden om de stichting “Welbevinden Delft’ met Patrick, Vanessa, de vrijwilligers en ‘hun’ tieners en jongeren in het zonnetje te zetten.

Gezellig drukke infomarkt Wonen in Tanthof voor senioren

Van de voorzitter (mei 2022)

De BHTD was in april en mei medeorganisator van twee bijeenkomsten in ‘De Hofstee’.

Informatiemarkt 'Wonen in Tanthof voor senioren'


Op zaterdagmiddag 23 april vond de informatiemarkt ‘Wonen in Tanthof voor senioren’ plaats, die de gemeente Delft samen met Delft voor Elkaar, Delft support en de BHTD heeft georganiseerd. Elders in deze nieuwsbrief staat een impressie van de dag, eindigend met de vraag hoe na deze informatiemarkt aandacht voor passende woningen voor senioren in het gemeentelijk beleid gaat landen.

Informatiemarkt 'Warmtelinq'


Op maandag 23 mei organiseerde de BHTD samen met Warmtelinq een goed bezochte inloopavond in ‘De Hofstee’ over de aanleg van de warmtetransportleiding langs de west- en noordzijde van Tanthof-West, waar aan een zestal kramen informatie in woord en beeld werd verstrekt over verschillende aspecten van de aanleg. Met name bij de kraam van de gemeente was het druk. Wijkbewoners waren benieuwd naar wanneer zij van het gas over moeten stappen naar een andere vorm van energie en of aansluiting op Warmtelinq voor hen een optie gaat zijn. Opvallend was dat ik woningeigenaren aantrof, die ervan overtuigd waren, dat de gemeente hierover een besluit neemt en het ook regelt. Het is goed om te weten, dat de gemeente met de bewoners per buurt, mogelijk per straat, in gesprek zal gaan om de mogelijkheden te bespreken en te vernemen wat de bewoners zouden willen. Zoals het nu lijkt, zal de energietransitie in Tanthof pas na 2030 merkbare gevolgen krijgen, tenzij er huiseigenaren zijn die het heft in eigen hand nemen en zelf een gasvrije oplossing voor hun huis of de huizen in hun straat gaan regelen. In de nieuwsbrief staat een verslag van de inloopavond.

Nieuwe senior projectmanager Tanthof


Vanuit het bestuur zijn in april en mei kennismakingsgesprekken gevoerd met de nieuwe senior projectmanager voor de Tanthof en de de senior projectmanager van het Ontwikkelplan Schieoevers-Noord, waartoe ook het gebied langs de Motorenweg nabij station ‘Delft Campus’ behoort. De kennismaking met de senior manager voor de Tanthof was uitermate prettig. Zij gaf voorbeelden van hoe zij eerder met bewonersparticipatie was omgegaan in een vorige betrekking, waar we blij van zouden worden en bij haar voorganger niet bepaald gewend waren. Ze gaf in alle eerlijkheid aan dat er een wijkopgave ligt waarvan wordt verwacht dat ze er uitvoering aan geeft. Bewonersparticipatie maakt daar onderdeel vanuit. Voorlopig is de projectmanager nog bezig met zich in te werken. Het kan nog even duren voordat we betrokken worden bij de voorgenomen plannen. We kwamen ook te spreken over de nieuwbouw voor de scholen in de wijk. Hierbij heeft de BHTD aangegeven dat ze graag betrokken wil worden bij de bewonersparticipatie wat betreft de inpassing van de scholen in de wijk in combinatie met de kwaliteitsverhoging van de aangrenzende buurtwinkelcentra. De BHTD heeft ook gevraagd de bewoners van de huizen in de buurt van de scholen hierbij te laten participeren.

Nieuwbouw scholen


Volgens de BHTD wordt het bouwen van de katholieke en christelijke scholen op de huidige plek aan de Bikolaan in West een flinke uitdaging gezien de beschikbare ruimte. Het bouwen van de openbare school aan de Fuutlaan in Oost laat ruimte over voor de bouw van woningen voor senioren. De BHTD heeft ingesproken bij de raadscommissie en gesuggereerd om tussen de woningen en de school ruimte te maken voor een laagdrempelige culturele ontmoetingsruimte met een filiaal van de bibliotheek. Of dit idee een kans krijgt werkelijkheid te worden, zal afhankelijk zijn van beschikbare budgetten. Als gevolg van de forse kostenstijging van bouwmaterialen, het moeilijk verkrijgbaar zijn van sommige bouwmaterialen en het tekort aan personeel kan het bouwen van drie gezichtsbepalende gebouwen in de wijk, want dat zijn schoolgebouwen, hoofdbrekens op kunnen leveren.

Schieoevers-Noord


De senior projectmanager van Schieoevers-Noord heeft het Ontwikkelplan Schieoevers-Noord gepresenteerd. Op 1 juni vond een publiekspresentatie plaats. Het Ontwikkelplan moet nog worden uitgewerkt in een gebiedsvisie, waarop inspraak mogelijk is. In de aanloop naar het maken van de gebiedsvisie vindt halverwege juni een fietssafari in het gebied plaats, waar Delftenaren kennis kunnen maken met de maakindustrie in het gebied. Deze fietssafari is aangekondigd in de stadskrant. Het bestuur van de BHTD was vooral benieuwd naar de plannen voor het gebied aan de Motorenweg in Tanthof. Toen we vernamen dat er naast ruimte voor bedrijvigheid ook 730 woningen zullen worden gerealiseerd, hebben we gevraagd om afstemming met de projectmanager voor de Tanthof in verband met druk op de voorzieningen in de wijk. Het zou immers kunnen betekenen, dat de basisschool in Oost meer leerlingen mag verwachten dan nu op basis van de leerlingenprognoses bij de bouw van de school rekening wordt gehouden. Daarnaast is het van belang om de infrastructuur van de wijk in ogenschouw te nemen, zodat het toenemend aantal wijkbewoners zich lopend, per fiets, per openbaar vervoer en per auto veilig door de wijk kan bewegen. Elders in de nieuwsbrief staat een verslag van het gesprek over het ontwikkelplan Schieoevers-Noord en de gevolgen ervan voor de Tanthof.

Opbouwwerker Tanthof (Delft voor Elkaar)


Vermeldenswaardig is voorts het bezoek van de nieuwe opbouwwerker in Tanthof van Delft voor Elkaar Lina Balah. Lina stelt zich voor in deze nieuwbrief, want ze wil dolgraag aan de slag met het ondersteunen van grote en kleine initiatieven van de wijkbewoners in Tanthof. De foto en de contactgegevens van Lina zijn in haar bijdrage opgenomen, zodat iedereen haar gemakkelijk kan benaderen.

Nieuwe coalitie vormt een College


Op 25 mei is er een coalitieakkoord gepresenteerd, waarmee een College met wethouders van STIP, D’66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en de ChristenUnie aan de slag zal gaan. Opvallend in het coalitieakkoord is dat er voor Tanthof geen specifieke wijkwethouder meer zal zijn. Wel krijgen een aantal wethouders gebiedsverantwoordelijkheid in hun portefeuille. Het coalitieakkoord heeft als motto ‘Samen werken aan Delft’  meegekregen. Volgens het Akkoord zullen wonen, energietransitie kansengelijkheid en de financiële positie van Delft de komende vier jaar belangrijke thema’s zijn. Er zal worden voortgebouwd op beleid dat de afgelopen periode is ontwikkeld, waarbij er vijf duidelijke accenten worden gelegd die richting zullen even aan de ontwikkeling van de stad. Deze vijf accenten zijn:

  • Delft kansrijk voor iedereen

  • Ruimte voor wonen

  • Een gezonde en veilige stad

  • Een duurzame stad

  • Economische kracht en een bruisende stad


Voorts leidt de lage opkomst bij de verkiezingen tot de keuze om de politiek dichter bij de stad te brengen, dichter bij de bewoners. Daar wil het College de komende vier jaar mee aan de slag gaan door te luisteren, betrouwbaarste zijn, ruimte te bieden en door resultaten te laten zien. Vandaar dat het een coalitieakkoord op hoofdlijnen is geworden. Dat biedt ruimte aan de (andere) partijen in de gemeenteraden aan de bewoners. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat men samen wil werken met onder meer bewoners en maatschappelijke organisaties. Kortom, we mogen verwachten dat er als bewoners en bewonersorganisatie naar ons geluisterd gaat worden, hetgeen niet altijd betekent dat we altijd onze zin zullen krijgen. We gaan het zien.

Tot slot


Ik wil jullie vragen de BHTD via het contactformulier op de website of via een bericht aan info@bhtd.nl te informeren over ontwikkelingen in de wijk, waarvan jullie vinden dat de BHTD daar een rol in moet spelen. De BHTD is de vereniging van wijkbewoners voor wijkbewoners.


William van Treuren
voorzitter BHTD
w.van.treuren@bhtd.nl


‍Laatste nieuws van onze website

Opening sportpleintje Kraanvogelpad

Dinsdag 29 november organiseert Delft voor Elkaar in Tanthof-Oost tussen 14.15 en 16.15 uur de opening van het sportpleintje aan het Kraanvogelpad (basketbalveldje voor de scholen).

Dit zal een feestelijke opening worden met sportclinics, springkussens, muziek en nog meer!

Zie bijgevoegde...

Lees verder

Van de voorzitter (november 2022)

Sinds de zomer hebben er veel ontwikkelingen in de Tanthof plaatsgevonden. Vandaar dat de nieuwsbrief van november goed gevuld is.Energiearmoede


Naast de ontwikkelingen waar het bestuur mee aan de slag gaat, is de werkgroep ‘energie’ actief in de klankbordgroep van de gemeente, die...


Lees verder

Onhandige start Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) Tanthof

In een artikel op deze website van 25 september over de drukbezochte bijeenkomst voor bewoners van Tanthof-West betreffende de veiligheid en leefbaarheid rond de Bikolaan viel al te lezen, dat Tanthof-West sinds een paar maanden deel uitmaakt van Delft-West waarvoor de gemeente gedurende vele jaren...

Lees verder

Valt het vliegtuiglawaai boven Tanthof mee of tegen?

In juli publiceerde de BHTD een informatief artikel over de toename van het vliegverkeer vanaf het vliegveld bij Rotterdam op de website onder de titel ‘Vliegverkeer boven Tanthof laat zich horen’. Aanvankelijk ontving de BHTD hierop nauwelijks reacties ondanks de warme zomer, waardoor wijkbewoners...

Lees verder

Ontwikkelingen in het Abtswoudsebos

In het westelijk deel van het Abtswoudsebos, het deel achter Tanthof-West, zijn in september op meerdere plekken rietmoerassen hersteld door de in de loop der tijden gegroeide bomen en struiken eruit te verwijderen en het riet te maaien. Voor wijkbewoners die dagelijks in dit deel van het Abtswoudsebos...

Lees verder

Warmtelinq: bekijken boring en omleidingsroute fietsers verlegd

Warmtelinq nodigt de bewoners van Tanthof op 7 december tussen 13.00 en 15.00 uit om aanwezig te zijn bij een zogenoemde boogboring en uitleg te krijgen over hoe zo’n boring in zijn werk gaat. De uitkijkplek waar meegekeken kan worden ligt tussen de Laan der Verenigde Naties en het Kenenburgpad naast...

Lees verder

Nieuwbouw scholen: straathoekbijeenkomst 14 december

Sinds het besluit van de gemeente begin dit jaar om af te zien van een scholencampus is het lang stil geweest. Achter de schermen werd door de gemeente en de schoolbesturen gewerkt aan plannen van eisen voor de te bouwen nieuwe schoolgebouwen op de huidige schoollocaties in de wijk, een schoolgebouw...

Lees verder

Inloopmoment BHTD: 9 november in De Hofstee

De BHTD zal in de persoon van William van Treuren op elke tweede woensdag van de maand (9 november en 14 december) tussen 11.00 en 13.00 uur in de huiskamer van wijkcentrum ‘De Hofstee’ aanwezig zijn om met wijkbewoners in gesprek te gaan over hun belevenissen, zorgen, vragen en suggesties ten aanzien...

Lees verder

Inloopavond 20 oktober: nieuw riool en buitenruimte Vogelbuurt-West

Op donderdag 20 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur organiseert de gemeente in wijkcentrum ‘De Hofstee’ opnieuw een inloopavond over dit keer het aangepaste ontwerp voor de buitenruimte in de Vogelbuurt-West in verband met de aanleg van een nieuw riool en aanpassing van de publieke ruimte.

Tussen...

Lees verder

Over tegelwippen, het aanleggen van geveltuintjes en hoe nu verder

Op zaterdag 1 oktober stond er onder de poort van de Bikolaan, hoek Mandelastraat, een vrolijke kraam met mensen in groene, witte en paarse jasjes en iets verder op de parkeerplaats een container, die gedurende de dag steeds voller raakte met tegels. ‘De Klimaatmaat’, een initiatief van Duurzaamheidscentrum...


Lees verder

Groencompensatie warmtetransportleiding Warmtelinq

In maart 2023 zal naar verwachting de warmtetransportleiding op Delfts grondgebied onder de grond verdwenen zijn. Dat betekent nog niet, dat het warmtetransport van start zal gaan, want het is de bedoeling dat de warmtetransportleiding via Rijswijk tot in Den Haag worden doorgetrokken en zover is het...

Lees verder

Inloopmoment BHTD: 12 oktober in De Hofstee

De BHTD zal voor een inloopmoment, in de persoon van William van Treuren, op elke tweede woensdag van de maand (12 oktober, 9 november en 14 december) tussen 11.00 en 13.00 uur in de huiskamer van wijkcentrum ‘De Hofstee’ aanwezig zijn om met wijkbewoners in gesprek te gaan over hun belevenissen,...

Lees verder

NK Tegelwippen: 1 oktober actie 'Tegel eruit, Plant erin'

Aanstaande zaterdag 1 oktober organiseren de Klimaatmaat, de BHTD en Delft voor Elkaar tussen 10.00 en 13.00 uur op de Bikolaan de mogelijkheid om in ruil voor stoeptegels waardebonnen te ontvangen, waarvoor in tuincentra planten voor geveltuintjes aangeschaft kunnen worden.

Op deze manier hoopt...

Lees verder

Terugblik: bewonersavond leefbaarheid en veiligheid in Tanthof-West

Op 20 september organiseerde de gemeente mede op aandringen van bewoners rond de Bikolaan een bewonersavond over de leefbaarheid en veiligheid in Tanthof-West en in het bijzonder het gebied rond de Bikolaan, waarvoor de gemeente een alcoholverbod heeft afgekondigd. De bewonersavond werd georganiseerd...

Lees verder

Inloopmoment BHTD: 14 september in De Hofstee

In de nieuwsbrief stond reeds vermeld, dat we na de zomervakantie met Delft voor Elkaar een inloopmoment of wijkcontactpunt starten in wijkcentrum ‘De Hofstee’.

De BHTD zal, in de persoon van William van Treuren, startend op 14 september elke tweede woensdag van de maand (12 oktober,...

Lees verder

Van de voorzitter (zomer 2022)

In de afgelopen vier jaar waren de twee plekken in Tanthof waar de scholencampus mogelijk gebouwd zou gaan worden het dominante gespreksonderwerp in de wijk en misschien wel in de stad.Nieuwbouw basisscholen


Er is veel tijd verloren gegaan voor de scholen die een perspectief van nieuwbouw...


Lees verder

Vertraging aanleg warmtetransportleiding

Begin augustus liet Warmtelinq weten, dat de aanleg van de warmtetransportleiding door Delft vertraging op zal gaan lopen als gevolg van het besluit de voor de aanleg benodigde leidingen beschikbaar te stellen voor een drijvende LNG-installatie in de Eemshaven in de provincie Groningen. Deze installatie...

Lees verder

De BHTD gaat aan haar zichtbaarheid in de wijk werken

Tot nu toe ontvangen de leden met regelmaat een nieuwsbrief en informeren we de bewoners van de wijk over wetenswaardige ontwikkelingen en onze activiteiten via onze website www.bhtd.nl en werken we aan onze zichtbaarheid via de sociale media.

De BHTD wil meer aandacht gaan besteden aan haar...

Lees verder

Geïnteresseerd in deelname aan een werkgroep van de BHTD?

Meedoen aan een werkgroep kan. Graag zelfs!


De BHTD heeft een werkgroep die zich bezighoudt met de thema’s energietransitie en duurzaamheid. Bij huisbezoek aan leden blijkt dat de gevolgen van de energietransitie voor huis en portemonnee een onderwerp is dat de meeste leden als eerste inbrengen...

Lees verder

Vliegverkeer boven Tanthof laat zich horen

De beperkende maatregelen tijdens de achterliggende COVID-periode brachten rust boven Tanthof. Nu de beperkende maatregelen zijn beëindigd en Schiphol vanwege personeelstekort vliegverkeer verplaatst naar Rotterdam-Airport wordt het drukker in de lucht boven ons in Tanthof.

Sinds 23 juni neemt het...

Lees verder

Aankomende activiteiten

Bestuursvergadering 09-22


Datum: donderdag, 1 september 2022 20: 00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 10-22


Datum: donderdag, 6 oktober 2022 20: 00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Abonnement wijzigen voor deze nieuwsbrief

 

Copyright © 2022 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden