CV-contracten

CV-contracten

Eneco en Feenstra


De BHTD heeft bij de firma’s Eneco en Feenstra kortingen bedongen op contracten voor onderhoud en vervanging van CV-installaties. De bedongen kortingen zijn niet gering en gelden uitsluitend voor leden van de BHTD.

De CV-installatie is een essentieel onderdeel van het huis, daarom is goed onderhoud zeer belangrijk. Echter, ondanks dit onderhoud hebben CV-installaties niet het eeuwige leven. Hoewel een maximum levensduur niet valt aan te geven, is dit voor een CV-installatie doorgaans circa 15 jaar.

Wellicht bent u binnenkort aan een nieuwe CV-installatie toe. Dan is het goed te weten, dat het bestuur van de BHTD ook aantrekkelijke condities bij Eneco en Feenstra heeft kunnen bedingen voor zo’n vervanging.

Onderstaand volgt zowel voor de firma Eneco als voor de firma Feenstra een opsomming van de mogelijkheden. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Betalingswijze

Alle uitgevoerde werkzaamheden worden door Eneco rechtstreeks aan u in rekening gebracht.
Kosten voor de Feenstra-contracten betaalt u aan de BHTD, die deze op factuur afdraagt aan Feenstra.

Jaarlijks krijgt u daartoe van de penningmeester van de BHTD een acceptgirokaart toegestuurd. Hij geeft u, ieder jaar weer, pas door als deelnemer in de contracten bij Feenstra, als u de bijdrage hiervoor tezamen met de contributie voor de BHTD op de bankrekening van de vereniging heeft laten bijschrijven.

Kosten die niet door de contracten worden gedekt, zoals inspecties voorafgaand aan nieuwe contracten en storingen bij SO-contracten worden door Feenstra rechtstreeks aan u in rekening gebracht.

Zie de volgende pagina’s voor de mogelijkheden bij:

Mochten er andere vragen zijn, stuurt u deze dan naar info@bhtd.nl.

Feenstra Contracten


Procedure Feenstra

De procedures met betrekking tot FEENSTRA zijn als volgt:

1. Heeft u al een contract bij Feenstra?

Dan krijgt u van de BHTD in november een factuur voor contributie van de BHTD en contractverlenging bij Feenstra. Als u uw contract bij Feenstra wilt continueren en blijft u lid van de BHTD, dan dient u vóór 15 december uw betaling te voldoen, waarna de BHTD uw deelname voor het volgende jaar doorgeeft aan Feenstra.

2. Stelt u prijs op onderhoud door Feenstra, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD?

Vul het inschrijfformulier in. Na controle van uw gegevens wordt u bij Feenstra aangemeld. Feenstra maakt een afspraak voor de inspectie van de ketel en wanneer een OK komt kunt u ons de contractkosten overmaken, zodra de betaling bij ons binnen melden wij uw contract aan voor definitief.

3. Stelt u prijs op onderhoud door Feenstra en bent u nog geen lid van de BHTD?

Stort dan € 13,50 (€ 7,50 inschrijfkosten + € 6,00 contributie) op bankrekening NL45 ABNA 05 78 77 96 41 van de BHTD onder vermelding van “Feenstra” en een telefoonnummer of E-mail adres waarop u te bereiken bent. Vervolgens vult u het  inschrijfformulier in.

Na controle van uw gegevens wordt u bij Feenstra aangemeld. Feenstra maakt een afspraak voor de inspectie van de ketel en wanneer een OK komt kunt u ons de contractkosten overmaken, zodra de betaling bij ons binnen melden wij uw contract aan voor definitief


Contractvormen

Feenstra kan in principe alle typen gasgestookte CV-installaties onderhouden, inclusief CV-installaties met warmwatervoorziening te .
Ook luchtverwarmingsinstallaties, zoals die beperkt in Tanthof voorkomen (deelplannen 613 en 661), kunnen door Feenstra onderhouden worden.

Feenstra maakt onderscheid in prijs tussen de diverse soorten installaties en/of uitbreidingen. Uitgesloten zijn  het controleren en vervangen van anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen. Bij de All-in contracten vallen filters echter wel onder het contract.

Feenstra biedt leden van de BHTD keuze uit twee basiscontractvormen. Voor bijzondere installaties kan bij Feenstra een maatcontract worden afgesloten. De twee basiscontracten worden onderstaand beschreven.


1. All-in contract

Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar en daarnaast het verhelpen van storingen en de daarbij benodigde reparaties aan de CV-ketel. In deze gevallen worden geen voorrijkosten, geen arbeidsloon en geen materiaalkosten in rekening gebracht.
Dit contract omvat de CV-ketel inclusief warmwatervoorziening. Het contract kan uitgebreid worden met een warmte-terugwin-unit of een mechanische ventilatie-unit. Voor deze uitbreidingen geldt een meerprijs.

  • Als Feenstra uw CV-ketel heeft geïnstalleerd, kan deze direct na afloop van de garantieperiode in contract worden genomen. U neemt hiertoe zelf het initiatief. 
  • Als Feenstra uw CV-ketel niet heeft geïnstalleerd of het contract wordt niet direct na afloop van de garantieperiode afgesloten, wordt de installatie vóór het afsluiten van het contract geïnspecteerd.

Afhankelijk van de bevindingen tijdens de inspectie bepaalt Feenstra of deze contractvorm mogelijk is of dat alleen een SO-contract mogelijk is. Eventueel tijdens de inspectie gebruikte materialen worden in rekening gebracht.

Als er binnen een maand na de inspectie geen onderhoudscontract wordt afgesloten, dan wordt voor het uitvoeren van de inspectie en het onderhoud een bedrag van € 99,00 in rekening gebracht. Als er binnen een maand na de inspectie een onderhoudscontract wordt afgesloten, dan gelden onderstaande tarieven.

Tarieven voor All-in

All-in contract € 139,42
Warmte terugwin unit €   83,78
Mechanische ventilatie box €   37,68
Luchtverwarming Brink-Elan € 165,99 


In geval van instappen in een All-in-contract in de loop van een kalenderjaar geldt:

Bij het aangaan van een All-in contract in een lopend jaar wordt er een verrekening van de kosten toegepast. Dit is afhankelijk van de maand van aanvang en de uitbreidingen op het standaard contract. Wij zullen u daarover bij uw aanvraag informeren.

Deze bedragen zijn opgebouwd uit een vast bedrag, zijnde het betreffende SO-tarief (zie onderstaand), vermeerderd met een maandbedrag voor de resterende kalendermaanden van het jaar.
 
Het in later stadium opnemen van een warmte-terugwin-unit of een mechanische ventilatie-unit is in overleg met Feenstra mogelijk.


2. Service en Onderhoudcontract (SO)

Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. Dit contract omvat de CV-ketel inclusief warmwatervoorziening. Het contract kan uitgebreid worden met een warmte-terugwin-unit of een mechanische ventilatie-unit. Voor deze uitbreidingen geldt een meerprijs.
Arbeidsloon en voorrijkosten zijn inbegrepen in dit contract. Als tijdens het onderhoud volgens het SO-contract blijkt dat er onderdelen vervangen moeten worden, dan worden deze materiaalkosten in rekening gebracht.

  • Als Feenstra uw CV-ketel heeft geïnstalleerd, kan deze direct na afloop van de garantieperiode in contract worden genomen.
  • Als Feenstra uw CV-ketel niet heeft geïnstalleerd of het contract wordt niet direct na afloop van de garantieperiode afgesloten, wordt de installatie vóór het afsluiten van het contract geïnspecteerd.

Afhankelijk van de bevindingen tijdens de inspectie bepaalt Feenstra of deze contractvorm mogelijk is.
Eventueel tijdens de inspectie gebruikte materialen worden rekening gebracht.

Als er binnen een maand na de inspectie geen onderhoudscontract wordt afgesloten, dan wordt voor het uitvoeren van de inspectie en het onderhoud een bedrag van € 99,00 in rekening gebracht. Als er binnen een maand na de inspectie een onderhoudscontract wordt afgesloten, dan gelden onderstaande tarieven

Tarieven voor Service en Onderhoud

Onderhoud Ketel SO €  72,78
Warmte terugwin unit €  41,66
Mechanische ventilatie box €  27,82
Boiler €  29,66
Luchtunit Slokker uitbreiding €  41,59
Geiser €  25,59
Zonneboiler €  33,70
Luchtverwarming Brink-Elan

€  90,90
Uitbreiding met vloerverwarming €  22,03

Bij het aangaan van het SO-contract van een lopend jaar wordt de volle contractprijs berekend. Het gaat hier om de kosten van het onderhoud, dat gedurende dat jaar nog wordt verricht.

Wijzingen contractvorm

Het All-in contract loopt maximaal tot en met het vijftiende levensjaar van de CV-ketel. Daarna wordt het All-in contract door Feenstra omgezet in een SO-contract. Eventuele uitbreidingen die u op uw All-in-contract had, blijven in het SO-contract gehandhaafd.

Gedurende de looptijd van het All-in contract kunt u schriftelijk of per e-mail via de BHTD aan Feenstra vragen om de contractvorm te wijzigen.
Op deze manier is het ook mogelijk om in een later stadium een warmte-terugwin-unit of een mechanische ventilatie-unit in het contract op te nemen.
 
Het is in principe  mogelijk om een SO-contract te wijzigen in een vergelijkbaar All-in-contract.  Dit dient u uiterlijk één oktober schriftelijk of per e-mail via de BHTD aan Feenstra kenbaar te maken. Ook hier geldt de 15 jaar.

Aanvullende werkzaamheden

Bij een SO-contract kan in geval van storingen ook een beroep gedaan worden op Feenstra. Arbeidsloon en materiaalkosten worden wel in rekening gebracht, voorrijkosten worden niet in rekening gebracht.

Tarieven incl 21% BTW:

Gedurende kantooruren (8-17 uur):     

€ 62,30 per uur

Van 17-19 uur

€ 71,84 per uur

Na 19 uur en op zaterdag:                    

€ 80,17 per uur

Op zon- en feestdagen:                          

€ 94,72 per uur

Vervanging CV-installatie 

Feenstra levert bij vervanging van de installatie:

  • 10% korting op de installatiematerialen;
  • 10% korting op het installeren (arbeidsloon);
  • 2 jaar garantie op de CV-ketel en onderdelen.